Polityka prywatności

    Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

W trakcie procesu rejestracji Klient będzie proszony o wyrażenie zgody, na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędnych dla procesu realizacji Zamówienia oraz w celach przesyłania informacji handlowej Sklepu.  Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, także cofnięcia wyrażonej zgody. Szczegółowe regulacje dotyczące polityki prywatności określa Załącznik nr 1 do  Regulaminu.

    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod m.in. następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Klient będący konsumentem może w szczególności: zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, albo uzyskać bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygniecie sporu miedzy Klientem a sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.